Fårabäck

Hej alla intresserade av Fårabäck!

Innan du börjar läsa, se nedan om Hembudsförbehåll, det är viktigt.

Styrelsen anser att jag är otrevlig och har därför blockerat mig på Facebook, samt för inkommande mejl till styrelsen, intressant; otrevlig? Det kan ni själva se i korrespondensen nedan huruvida det är så eller inte. Därför skriver jag här, för jag och flera med mig, har tröttnat på styrelsens sätt att sköta föreningen.

När man ställer frågor till en styrelse och inte direkt får tydliga svar då är det inte riktigt rätt; jag tror och ingen blir gladare än jag om jag har fel på alla punkter;

Lekplatsen

Lekplatsen är inte besiktigad av en kunnig besiktningsman för han skulle aldrig godkänna infästningarna av redskapen eller underlaget, inte heller ”staketet” tveksamt är om han skulle godkänna stolparna till gungorna då dessa tycks vara av äldre impregnerad typ. Gungbrädan går an men inte underlaget. De små gungorna är hyfsade, där är det inte så noga med infästning såtillvida att det inte behövs en säkerhetskedja.

Men underlaget är på tok för liten yta och sand är inte dugligt, det måste blandas upp med bark exempelvis. Detta har med hur fötter landar att göra.

Det som styrelsen kallar staket blir i närheten av en lekyta till en klätterställning.

Om man köper lite dyra lekplatser så får man också utbildning; detta är ett exempel på olyckor som beskrivs där, mest händer det i trädgårdar:

Pappa kommer till lekplatsen med sina två barn 7 och 3 år gamla. En ”kompisgunga” vad roligt!  Pappan placerar barnen bredvid varandra så att de ligger med huvudet åt honom (det vanliga scenariot) Pappan sätter fart på gungan, det kittlar i barnens magar och de ropar ”högre pappa” När barnen är i högsta läget brister infästningen som saknar säkerhetskedja, korgen viker sig åt sidan, barnen fortsätter en bit till upp. Treåringen som inte är lång nog faller med huvudet rakt i marken, har han tur så landar inte 7 åringen över honom men det har hänt. 3 åringens nacke knäcks. Nästa lekredskap blir en rullstol.

Om nu lekplatsen är besiktigad av en besiktningsman så bör styrelsen distribuera protokollet. Så att oroliga föräldrar kan koppla av.

Nu till bryggorna;

Bryggorna har säkert bygglov med tillhörande prövning av strandskyddet det antar jag. Fast det verkar lite konstigt med badbryggan för flytbryggor brukar inte få lov om det inte är ett djup på minst 50 cm. Men, nu är det så här att lagen säger att man endast får reparera bryggor och byggnader inom strandskyddsområde; bräda för bräda. Detta gäller inte husen då de är inom planlagt område. Dvs man får reparera och ersätta material men endast lika som bygglovet. Man får heller inte reparera fundament, inte alls utan nytt bygglov. Båda bryggorna är gravt förändrade och jag hoppas att bygglov finns för förändringarna. När jag frågar får jag inte svar och jag antar därför att vi har två rejäla svartbyggen som kan kosta mycket pengar till kommunen och kanske dessutom måste tas bort.

Stranden, där har jag fått svar att det behövs inget tillstånd för att ta bort tång. Det är riktigt för myndigheterna har valt att se mellan fingrarna. Däremot; så är det enligt Strandskyddslagen totalt förbjudet att gräva utan dispens. Det spelar ingen roll vad du gräver, maskingrävning och större manuella grävningar kräver dispens. Jag vill anta att styrelsen sökt och fått sådan.

När det gäller dessa hundskyltar som styrelsen springer runt med; det är inte bra, styrelsen kan inte hitta på egna regler; Svea rikes lag gäller och man får gå hur mycket man vill på stranden med hundar, dock inte bada enligt kommunallagen. Det där känner alla hundägare till. Till detta kommer att så länge du inte stör ”ägarna” får du gå med hundar även på bryggorna.

Hembudsförbehåll!

Styrelsen talar hela tiden om att man skall förhandla med godset om köp av fastigheterna; man har ju inte ens lämnat in ett hembudsförbehåll till Fastighetsregistret; fick en chock nu när jag gick in och kollade. Nu är det så att det inte är rakt av givet att styrelsen kan göra detta utan delegation från varje husägare och är det flera husägare måste samtliga delegera. Utan inlämnat Hembudsförbehåll kan vem som helst köpa marken. Finns det ett hembud har vi rätt att köpa, men vi måste matcha det pris som Fideikommisset erhållit från annat håll. Vilken investerare som helst kan köpa marken över våra huvuden just nu. Styrelsen måste prompt ordna detta!

Styrelsen

Styrelsen har meddelat att de samtliga skall avgå vid nästa stämma; betänk detta, då står vi utan styrelse, till valberedning har utsetts hennes man Johan Blucher; inte så bra, men ingen annan ville vara, det är dags för Fårabäcksborna att ta tag i denna problematik annars är risken stor att det går överstyr. Tänk att jag känner ingen under åren som berättat att de fått frågan att ingå i styrelsen, konstigt!

Vägen

Vägen är som den är och börjar nu gå mot vägs ände . Räknade lite på det, hoppas jag räknade fel, men 25 000 kr per hus under en tioårsperiod är rimligt. Detta oavsett vem som betalar. Vore trevligt att se den plan styrelsen har upprättat.

Budget

Jag är medlem på lite olika ställen, men ingenstans tillåts styrelsen arbeta utan budget och månadsredovisning av den. I föreningen skramlar stora belopp omkring helt utan budget, det är inte ens tillåtit. Vi är ingen ekonomisk förening men vi borde bilda en sådan vid nästa stämma och förhandla om med Godset samt starta upp med transparens, som medlem har man rätt att veta när, var och hur. Facebook och hemsida är en självklarhet 2023.

Hemsida

På årsmötet för ett par år sedan röstades jag fram att sköta hemsida åt föreningen; kul tänkte jag som då höll på att varva ner; jag skickade över en begäran till styrelsen om underlag, och jag föreslog också vilka underlag; äldre protokoll, policy etc. Efter en längre tid meddelade styrelsen att man skulle inte ha någon hemsida, dvs ett flagrant brott mot stämmans medlemmar, Man skylde på kostnaden för servern, ca 1600 kr per år. Men stämman hade inte satt någon ekonomisk ram! Konstigt.

Diverse

Vi husägare står inför stora påfrestningar under ett antal år framöver och inga kommittéer kring dessa frågor har bildats.

Vill vi ha solfångare med ekonomi och laddaggregat till våra bilar så måste en diskussion inledas med elserviceägaren.

Kommunen håller på med VA frågan och där måste vi få till ett samarbete på riktigt så att vi vet när det händer; det skall också finansieras inga problem om vi är friköpta annars stort problem för många.

EU kommer nu allt tätare med direktiv kring energiklassning av hus, riktigt hur det kommer att se ut vet ingen just nu, men år 2030 blir det dyrt att ha hus i för dålig energiklass, det står klart.

Soptömningen kommer inte att accepteras av kommunen på det sätt som det nu sker utan vi kommer säkert att bli ålagda att bygga gemensam återvinningscentral, det sker i allt större omfattning.

MEJLKONVERSATIONEN

Följande mejl fick jag som svar av fru Ordförande på ett mejl som jag skickat till styrelsen under gårdagen.

Hej Åke och familjen skjutare

Styrelsen har diskuterat ditt mail och dina synpunkter om grinden och står enade i att vi inte delar dina synpunkter. 

I övrigt väljer jag att inte svara på dina osammanhängande synpunkter som jag föreslår att du tar upp på ett strukturerat sätt genom att skicka in för diskussion på nästkommande årsmöte i enlighet med stadgarna. Jag behöver förhoppningsvis inte påpeka att det är ägaren till stugan som ska skicka in synpunkter. Den här mailen kommer att fortsättningsvis stoppa alla mail från dig då det helt enkelt räcker nu med alla påhopp. Jag ber Miriam sprida det här mailet till samtliga stugägare eftersom du efterfrågar transparens.

Detta var ett svar på följande mejl och ett tidigare mejl. Ni kan läsa detta här under!

Hej!

Då jag inte tilläts yttra mig på årsstämman skriver jag, samt bifogar brev.

Vad avser lekplats och bryggor har styrelsen nu ett särskilt ansvar då synpunkter påpekats av mig som sakkunnig, detta låter sig inte viftas bort.

Säkerhetsregler för lekplatser är inte tillkomna som ett skämt utan grundar sig på EUs regler och lagar på vilka Boverkets tvingande regler och lagar baserar sig. Jag hoppas att styrelsen har låtit besiktiga bryggor och framföralllt lekplatsen av professionell besiktningsman. Det duger inte med att Googla och protokoll skall upprättas för att styrelsen skall slippa sitt ansvar vid en olycka.

Jag kommer inte för styrelsens räkning att utföra besiktning.

Bryggorna är en cirkus skild från all vett och balans. Det är ett brott som kan ge höga böter att bryta mot strandskyddslagen och dess dispens förlopp. Tala med någon kunnig på området. Bryggorna bör för styrelsens ansvarsdel besiktigas ur ett säkerhetsperspektiv (Första delen av bryggan strider mot en mängd säkerhetsregler samt tillgänglighetsregler, skaderisken är mycket stor) samt ritas om till verkligheten eller återställas till dispens utförande.  Jag önskar att ni sökt och fått dispens för ombyggnationen av bryggorna, jag har inte sett någon information om detta i protokoll, därför bekymrad. 

Jag kommer inte för styrelsens räkning att utföra besiktning.

Nedanstående brev var bifogat!

Lekplatsen är publik. Den finns inom strandskyddsområde skild från Hemfridszon. En före detta kollega gjorde samma bedömning. Produktsäkerhetslagen gäller. (SFS 2004:451).

Det har satts upp ny gunga (gruppgunga) och framför allt denna gör lekplatsen farlig (ökad risk) men även övriga redskap är farligt monterade och är inte att anse som säkra. (Inom parentes så utgör gruppgungan det mest ska- deverkande redskapet, om man ser till nack- och huvudskador.)

Marklagret har brister till volym, densitet och yta.

Bad- och båtbrygga

För att anlägga brygga inom strandskyddad mark krävs dispens från strand- skyddslagen; jag förutsätter att föreningen har sådan dispens. Vid renovering av brygga gäller metoden ”bräda för bräda”. Dvs det är inte tillåtet att förändra konstruktion eller utöka yta eller förändra utseende, då behövs en ny dispens före åtgärden. Man får heller inte ändra eller ens återställa fundamentala delar utan ny dispens.

Föreningen har sannolikt brutit dispensen såvida föreningen inte ansökt om ny dispens, före den typ av reparationer och förändringar som gjorts.

Konstruktionen är heller inte skademinimerad vilket den skall vara då den är publik.

Med förhoppning om att styrelsen har ovanstående under kontroll tecknar jag dag som ovan och överlämnar ansvarsfrågan.

Åke Berntsson Sakkunnig

Då följer följande svar:

Hej Åke och tack för ditt mail.

Jag noterar dina synpunkter och ditt konstaterande kring besiktning. Som du förstår kommer jag fortsättningsvis inte att gå i någon form av polemik med dig eller någon annan i stugföreningen.

Ha en skön sommar,

Anette

Då svarar jag:

Hej!

Jag tror att du missförstått något! Genom detta har ansvaret flyttats till styrelsen och händer en olycka eller ett bötesbelopp vilar ansvaret på styrelsen; inte föreningens medlemmar. Tror inte du ser allvaret, i det ansvar ni tar på er genom att inte agera enligt lag, tala gärna med en jurist i saken. Det har inget med dig eller någon annan i styrelsen eller föreningen att göra, jag agerar ur min yrkesroll.

Med vänlig hälsning,

Åke

Då följer följande svar:

Noterat.

Härefter går styrelsen ut i media och skriver följande:

”Nu är Fårabäcks lekplats besiktigad! Fel och brister är åtgärdade och alla krav

som ställs på en offentlig lekplats är uppfyllda.”

Då skriver jag följande mejl till styrelsen:

När styrelsen går ut i media och säger:
”Nu är Fårabäcks lekplats besiktigad! Fel och brister är åtgärdade och alla krav

som ställs på en offentlig lekplats är uppfyllda.” Då är det detsamma som att säga att lekplatsen är säker.

Det är den inte och den uppfyller inte de krav som ställs på en publik anrättning. Den har fyra stora brister, bara så du vet.

Styrelsen talar osanning och ökar därmed sitt ansvar vid olycka istället för att ta bort ansvarsfrågan genom korrekta åtgärder.

Jag såg på bilden i media samt från havet där jag promenerar att det satts upp ett ”staket”. Anette! Om du färdas från Ystad till Haparanda och stannar vid samtliga publika lekplatser och/inrättningar; hittar du inga ”staket” på detta sätt. Varför inte? Kan väl vara käckt! I samma ögonblick som du applicerar detta i samband med en lekplats, blir det tänkta ”staketet” en klätter/hoppställning. Klätter/hoppställningar är det lekredskap som har de kraftigaste reglerna, här uppfylls inte en enda.

Staket i sig är ett särskilt kapitel och får aldrig utgöra del av lekplats. Man kan omgärda en lekplats men det är en helt annan sak.

Dessutom, eftersom det är fast, utgör det ett byggnadsverk och inom strandskyddsområde gäller Bygglov och Dispensprövning. Däremot är det nog helt möjligt att få dispens. Men som skrivits; det faller på säkerhet.

En sak som slog mig nu, i skrivandet, är huruvida styrelsen har en ansvarsförsäkring eller ej, hoppas det vid min Gud för hemförsäkringar etc. går inte in, regress är inget bra. Betänk dessutom att då ni låter någon agera i styrelsens namn eller på styrelsens uppdrag och ni inte reserverar er personligen i protokoll är ni medansvariga. Styrelsen är också skyldig att ekonomiskt hålla fri den som skadar sig i samband med att ”frivilligt” göra något på styrelsens uppdrag. Helt att jämföra skadeståndsmässigt med en anställning.

Anette; jag är högt utbildad och har stor erfarenhet och yttrar mig inte kring saker jag ej behärskar.

Jag håller på att ta strid med Försvaret kring ”deras” grind; som strider mot Strandskyddslagen; jag binder upp den för jag vill ha en reaktion som kan prövas. Varje gång agerar styrelsen med att plocka bort repet/snöret; sluta med det, grinden är olaglig även i försvarets värld, och definitivt har inte ni i styrelsen med grinden att göra. (lika lite som jag har egentligenJ) Många barnfamiljer, cyklister flanörer och motionärer etc. vänder vid grinden, det är fel.
Ha det sommargott/ Åke

Då får jag följande svar:

Hej Åke,

Under de månader som jag har kvar som ordförande kommer jag att fokusera på att diskutera med styrelsen och andra medlemmar den frågan som jag anser är av störst betydelse för föreningen de kommande åren; nämligen hur vi bäst förbereder oss inför kommande förhandlingar med godset inför uppköp, d v s när vi får besked om att greven gått bort, hur agerar vi? Som en enhet eller företräder var och en sig själv? Vilket är rätt pris på den del av fastigheterna som vi arrenderar? Ska vi låta värdera fastigheterna redan nu?

Jag kommer det sagda till trots att självfallet ta upp din skrift vid nästkommande styrelsemöte.

Slutligen vill jag påpeka att, för det fall du har diskussioner med försvarsmakten, representerar du endast dig själv som privatperson och ingenting annat. Men det utgår jag från är självklart för dig. 

Anette Blücher

Jag fortsatte med grinden och skriver följande mejl till styrelsen:

Hej!

Nu får styrelsen ta tag i de representanter/styrelsemedlemmar som skapar oro och bestörtning samt inte att förringa ilska i framförallt de västra delarna av Fårabäck.

Idag satte jag upp en skylt på grinden med följande text:

STÄNG EJ GRINDEN!

DE SOM FLANERAR LÄNGS HAVET, SKALL KUNNA GÖRA DETTA I LUGN OCH RO. 

ÄVEN HUNDAR ÄR VÄLKOMNA!

SÅ! DU SOM ROAR DIG MED ATT IDELIGEN STÄNGA DENNA GRIND; TROTS ATT DEN ÄR TYDLIGT ÖPPEN OCH BLOCKERAD, GÖR DIG SKYLDIG TILL INSKRÄNKANDE AV;

STRANDSKYDDSLAGEN

SAMT

ALLEMANSRÄTTEN

DETTA GÄLLER ÄVEN FÖRSVARSMAKTEN VILKA PÅSTÅR ATT DE ÄGER GRINDEN, VILKET KANSKE INTE ÄR SANT.

LÅT NU GRINDEN VARA! 

ÅKE B (STYRELSEN ÄR INFORMERAD I SAKEN)

Den togs ner inom ett par timmar! Märkligt! Nej jag tror inte att det är så märkligt utan någon eller några går omkring i livet och tror att det vet, men det brukar sällan vara så.

Inom parentes sagt så noterade jag att styrelsen satt upp skyltar om hundförbud, mycket märkligt, hur motiverar styrelsen detta? Var i kommunlagen hittar jag detta. Styrelsen kanske skulle slå en signal till Hanna Tornevall uppe i Gtb, hon är bäst i Sverige på strandskydd och hjälpte mig med ett ärende på en av våra fastigheter i Brastad en gång. Ta ner skyltarna; varför skapar styrelsen problem ideligen och varför gör ni allt för att bryta mot strandskyddslagen, kommunallagen och trafikförordningen?. Jag/vi fattar ingenting. I min värld, tar man först reda på vad som gäller och sedan agerar man. Det är lika jobbigt att gräva ett dike i fel riktning som i rätt riktning.

Om nu styrelsen tycker att ni har ordning på detta med strandskydd och allemansrätt och vi sådär femtontal olika stugägare inte har det, så är det bäst att vi skickar in en förfrågan till Kommunen och Länstyrelsen kring bryggor och lekplatsens besiktning, då vi har fått intrycket att styrelsen inte agerar i saken eller är det någon som bedrar styrelsen? (Att styrelsen bara vågar ha lekplatsen igång utan varningsskyltar är för mig mycket förvånande. Den är publik och ansvaret vilar på styrelsen.)

Styrelsen; en allt mer växande skara av husägarna är trötta på självsvåldigheten hos styrelsen. Många är oroliga för tillkommande kostnader, de tycker att det är illa nog med allt som kommer att hända ändå i en mycket snar framtid. De är oroliga för Vägkostnad, Vatten och Avloppskostnader, höjd Fastighetsavgift, Energiombyggnader och Elnätskostnader. Vi talar alltså om hundratusentals kronor för genomsnittshuset i Fårabäck. Varför i herrans namn skall styrelsen dra på sig viten och annat tråkigt?

Om styrelsen vill att Fårabäck skall ha en framtid gäller det att engagera människor, framtidsmänniskor, den moderna människan kräver information och transparens, inte okunskap och förtal.

Ha det så gott i sommaren!

Åke Berntsson

Det här inlägget postades i FÅRABÄCK. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *